Privacy Policy Pretechopraktijk Bebe

via echografische technieken wordt het ongeboren kind voor niet medische doeleinde zichtbaar gemaakt. Tijdens een pretecho worden er geen medische uitspraken gedaan over de gezondheid ven het ongeboren kind. Indien er tijdens een pretecho, naar inzicht van Pretecho praktijk Bébé, een afwijkend echobeeld zal worden vastgesteld dan zal dit na toestemming van de cliënt teruggekoppeld worden naar de behandeld verloskundige of arts.

Vertrouwelijkheid De echoscopisten van Pretecho praktijk Bébé gaan vertrouwelijk om met alle informatie die kenbaar wordt in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Annulering

Een annulering van het consult door de opdrachtgever dient minimaal 24 uur voor aanvang van het consult plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn er geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel het niet verschijnen op het consult, wordt de volledige afspraak in rekening gebracht.

Betaling

De betaling geschiedt à contant of door pinnen na consult. De tarieven kunnen worden aangepast. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van Pretecho praktijk Bébé.

Auteursrecht Zonder schriftelijke toestemming van Pretecho praktijk Bébé is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld- en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik. Pretecho praktijk Bébé verstrekt beeld- en/of geluidsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van de cliënt niet aan (een) derde(n). Het beeld- en/of geluidsmateriaal wordt zonder toestemming van de cliënt ook niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

Materialen

Pretecho praktijk Bébé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Pretecho praktijk Bébé gebruikte opslagmedia. Het gebruikte opslagmedium zal ter plaatse worden getest, doch Pretecho praktijk Bébé kan niet garanderen dat het gebruikte medium ook door opdrachtgever elders kan worden afgespeeld en opdrachtgever vrijwaart Pretecho praktijk Bébé voor enige schade die daaruit zou mogen ontstaan.

Inspanningsverplichting

Daar het uiteindelijke resultaat van het consult – zeker in geval van drie-dimensionale (3D) echoscopie – onder meer afhankelijk is van de ligging en de beweeglijkheid van de ongeborene, kan er door Pretecho praktijk Bébé geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Restituties kunnen geen plaats vinden indien opdrachtgever(s) ontevreden is/zijn. Opdrachtgever(s) zal/zullen dan een nieuwe afspraak dienen te maken.

Overmacht

Indien in geval van overmacht aan de zijde van Pretecho praktijk Bébé een reeds bevestigde afspraak geen verdere doorgang kan vinden wordt haar verplichting opgeschort dan wel geannuleerd. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen en/of materialen waardoor het voor Pretecho praktijk Bébé onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer door de opdrachtgever kan worden gevergd. In geval van overmacht is Pretecho praktijk Bébé bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht heeft op schadevergoeding. De verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst herleeft indien en voor zover binnen 1 week nadien een nieuwe afspraak gepland kan worden.

Algemene bepalingen

Op de tussen Pretecho praktijk Bébé en opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven